Skip to content

Hakkımızda

Bilimsel Çalışmalar

Subakut inmede modifiye zorunlu kullanma tedavisinin etkinliği

21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Bildiri özetleri, Antalya, 2007. Cakar E. et al

Neuromodulation in Fibromyalgia Syndrome: Transcranial Magnetic Stimulation and Transcranial Direct Current Stimulation (Fibromiyalji Sendromu Tedavisinde Nöromodülasyon: Transkraniyal Manyetik Stimülasyon ve Transkraniyal Doğru Akım Stimülasyon)

Turkiye Klinikleri J PM & R-Special Topics 2014; 7(1): 72-4. Cakar E.

Subakut ve kronik inmede modifiye zorunlu kullanma tedavisinin üst ekstremite fonksiyonlarına etkisi

Dincer Ü, Cakar E, Kiralp MZ, Dursun H. – Romatol Tıp Rehab,2008

Robotik rehabilitasyon amacıyla nörorehabilitasyon hastalarında kullanılan el-kol robotunun hastaların memnuniyet ve motivasyonuna etkisi / The effect of hand arm robot used in neuro impaired patients for patients' satisfaction and motivation for robotic rehabilitation

Tekeci E. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Medipol Üniversitesi, 2018.

Santral sinir sistemi hastalıklarında robotik yürüme sistemlerinin hasta motivasyonu ve memnuniyet algısındaki etkisinin değerlendirilmesi / Evaluation of patient motivation and satisfaction perception of robotic walking systems in central nervous system diseases

Bener G. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Medipol Üniversitesi, 2018.

Boyun ağrısı olan ve omuz impingement tanısı alan olgular arasındaki postüral değişkenlerin spinal mouse ile değerlendirilmesi / The evaluation of the postural variables between patients with neck pain and the diagnosis of shoulder impingement by spinal mouse

Yılmaz Z. Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, 2019.

Fizik tedavi uygulanan hastalarda kayropraktik torakal manipülasyonun mekanik sırt ağrısı ve postür bozukluğu üzerine etkisinin araştırılması / Investigation of the effect of chiropractic thoracic manipulation on mechanical back pain and posture disorder in patients undergoing physical therapy

Ece Öndeş Z. Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2020.